Vedtægter for Ryomgård Tennisklub

Vedtægter for Ryomgård Tennisklub


$1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Ryomgård Tennisklub, i daglig tale RyomTennis.

Foreningen har hjemsted i Ryomgård.

 $2 Formål

Klubbens formål er at dyrke og udvikle interessen for tennis og padel i lokalområdet.

$3 Optagelse

Som aktiv medlem optages alle der betaler kontingent.

Aldersgrænser mellem Juniorer og Seniorer fastsættes af bestyrelsen.

$4 Udmeldelse

Udmeldelse sker ved besked til bestyrelsen eller ved manglende fornyelse af kontingent.

$5 Kontingent

Kontingent fastsættes årligt af den siddende bestyrelse, og gælder 12 måneder fra medlemmet tilmelding/indbetaling.

Kontingentet dækker både Padel og Tennis, da der ønskes et aktivt fællesskab mellem sportsgrenene.

$6 Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling indkaldes med 3 ugers varsel, og afholdes så vidt muligt i februar måned.

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning til orientering
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Orientering om næste års budget og kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Evt.

Alle medlemmer er stemmeberettigede. Forældre/Værge kan stemme for Juniorer.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden den ordinære generalforsamling.

Forslag vedtages ved simpelt stemmeflertal .

Vedtægtsændringer vedtages ved 2/3 af stemmerne fra de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller mindst 20% af medlemmerne, og afholdes med mindst 14 dages varsel.

$6 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 3 personer;

Formand.

Næstformand.

Kasserer.

Bestyrelsen er på valg hvert år.

Et medlem kan max vælges til samme bestyrelsespost 4 sammenhængende gange. Dette for at sikre rotation og udvikling.

Derudover vælges også:

1 Suppleant - der kan træde ind ved frafald.

1 Kritisk revisor – findes blandt medlemmerne.

 $7 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Bestyrelsen forvalter pengemidler under ansvar for generalforsamlingen.

Formand og Kasserer har fuld adgang til foreningens konto, og regnskabsprogram.

Regnskab fremlægges af kassereren til generalforsamlingens godkendelse, med påtegningen af 1 kritisk revisor.

Budget fremlægges af kasseren til generalforsamlingens orientering.

 $8 Tegning

Foreningen tegnes af Formand og Kasserer.

 $9 Opløsning

Foreningen kan opløses ved 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum.

For at resultatet kan betragtes som gyldigt, skal mindst 2/3 af foreningens medlemmer have stemt, og med mindst 2/3 stemmeflertal.

Eventuel formue og aktiver tilgår andre idrætslige almennyttige formål i lokalområdet efter generalforsamlingens beslutning.

 

Således vedtaget på generalforsamling d. 28-02-2018

Således ændret på generalforsamling d. 10-09-2021

Således ændret på generalforsamling d. 24-02-2023